ADIL

"Adil" didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti, sinonim, cara membaca dan contoh penggunaan.

Cara Membaca
Klik tombol BACA untuk mendengarkan cara membaca : Adil
Arti / Makna


adil aAdjektiva
Termasuk Kelas Kata Adjektiva atau Kata Sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh adjektiva antara lain adalah keras, jauh, dan kaya.

1 sama berat;
tidak berat sebelah;
tidak memihak: keputusan hakim itu adil;
2 berpihak kepada yang benar;
berpegang pada kebenaran;
3 sepatutnya;
tidak sewenang-wenang: para buruh mengemukakan tuntutan yang adil;

meng·a·dili vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.
memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa);
menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat): hakim ~ perkara pembunuhan;

ter·a·dil aAdjektiva
Termasuk Kelas Kata Adjektiva atau Kata Sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh adjektiva antara lain adalah keras, jauh, dan kaya.
paling (sangat) adil;
ter·a·dili vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.
dapat diadili;
per·a·dil·an nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa
segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: lembaga hukum bertugas memperbaiki ~;

peng·a·dil nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa
orang yang mengadili;
hakim: pemain terkenal itu pernah dikartumerahkan sang ~;

peng·a·dil·an nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa

1 dewan atau majelis yang mengadili perkara;
mahkamah;
2 proses mengadili;
3 keputusan hakim: banyak yang tidak puas akan ~ hakim itu;
4 sidang hakim ketika mengadili perkara: di depan ~ terdakwa memungkiri perbuatannya;
5 rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: rumahnya terletak di depan kantor ~ negeri;

~ agama badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
~ militer badan peradilan khusus yang berkuasa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggotaTNI;
~ negeri badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya;
~ tinggi badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;
ke·a·dil·an nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa
sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya;
Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat;

~ sosial kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya;
ber·ke·a·dil·an vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.
mempunyai keadilan
Sinonim


aAdjektiva
Termasuk Kelas Kata Adjektiva atau Kata Sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh adjektiva antara lain adalah keras, jauh, dan kaya.
benar, betul, jujur, lurus, merata, rata, sebanding, seimbang, saksama, selayaknya, sepantasnya, sepatutnya, setara, setimbal, setimpal, sewajarnya;
[ant] berat sebelah, timpang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *